Board logo

標題: [公告]希望戀曲-希望67輔助程式正式付費版7.7版 [打印本頁]

作者: 冰心    時間: 2018-4-30 11:05     標題: [公告]希望戀曲-希望67輔助程式正式付費版7.7版

本帖最後由 冰心 於 2019-7-11 17:12 編輯 # d$ O2 s' H8 [' N. y5 z

* v1 z) ~1 b% d% ~: u) ]希望戀曲-希望67輔助程式正式付費版7.7版。9 u" c: {) d! x* b) b0 R/ w
更新日期:2019.07.116 j  ~2 `+ o8 m+ U2 K4 p1 P
下載點1 https://drive.google.com/drive/f ... T4hxTFh?usp=sharing
6 q$ j1 T6 c) d6 l$ ^下載點2 https://mega.nz/#F!HuY1zSTD!meWgbVYBb1JpYDEMpMvQiA
* m  m8 x( m4 r% `1 b1 }3 r0 L下載點3 https://share.weiyun.com/51nJJrk(中國地區下載點)
# v" ^: l3 o3 q下載點4 http://www.wd6d.com/viewfile.php?fid=2703&fkey=NifWknWx
7 Z) y  O7 R. X9 @/ w0 H/ W安裝密碼:123" K# J! E6 |! ]* ?4 W
更新內容:
" i3 B+ O1 y0 N% M% r  G& P3 G1.針對官方更新優化6 `. ^" ^' p2 G
$ w, W9 }+ q0 b0 ^* C* M
教學網站http://www.wgrh.net/pay/teaching.html
% Y6 i; O% T" M  F2 o
) A4 w" R6 Q3 F# H2 B1 z3 D6 W" Q
歡迎光臨 希望戀曲外掛 - 希望67 (http://www.wgrh.net/) Powered by Discuz! 7.2